شماره جاری: دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

تحلیل گفتمان حاکم بر عزاداری در سیره نبوی

صفحه 9-30

زینب شریفی شکوه؛ مهدی نورمحمدی


ابر واژگان