داوران

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی  پست الکترونیکی
1 محمد حسین افراخته دانشجوی دکتری تاریخ اسلام
mhafrakhteh84@yahoo.com
2 یدالله حاجی زاده دکتری معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
hajizadeh30@yahoo.com
3 امیرعلی حسنلو دکتری تاریخ اسلام
hasanloo7421@yahoo.com
4 سید علی حسینی زاده خضرآباد دکتری شیعه شناسی
sahz.whc@gmail.com
5 محمد علی رحیمی ثابت دکتری تاریخ اسلام
rahimisabet1358@gmail.com
6 سید محسن شیخ الاسلامی دکتری تاریخ اسلام
mpa9262@yahoo.com
7 داراب ظفریان دکتری تاریخ اسلام
d_zafariyan@yahoo.com
8 ابوالفضل فتحی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه
afathi6115@gmail.com
9 حامد قرائتی دکتری شیعه شناسی
gharaati_1359@yahoo.com
10 شهناز کریم زاده سورشجانی دکتری تاریخ اسلام
sh.karimzadeh1391@gmail.com
11 سیداکبر موسوی تنیانی دکتری تاریخ تشیع
tanyani_110@yahoo.com
12 سعید نجفی نژاد دکتری تاریخ اسلام
s.nagafinezhad@gmail.com
13
ابوافضل
هادی منش
دکتری تاریخ تشیع
Hadimanesh@gmail.com
14
نجمه صالحی
دانشجوی دکتری تاریخ
na..salehi1981@gmail.com
15
صدیقه شاکری حسین آباد
دکتری تاریخ اسلام
hoseinabad@gmail.com
16 مجید  احمدی کچایی  دکتری تاریخ majid.ahmdi.313@gmail.com
17 محسن  الویری دکتری تاریخ  alvirim@gmail.com 
18 روح الله بهشتی دکتری تاریخ dbeheshtipour@gmail.com
19 حسین حسینیان مقدم دکتری تاریخ hhm4319@gmail.com
20 ابوالفضل  ربانی دکتری تاریخ rabbani.srz@gmail.com
21 احمد رهدار دکتری تاریخ fotooh.r@gmail.com
22 محمد زارع بوشهری  دکتری تاریخ m.zare@urd.ac.ir
23 کبری شوندی دکتری تاریخ ko.shavandi@gmail.com
24 احمد فلاح زاده دکتری تاریخ ahram12772@gmail.com
25 رسول قلیچ دکتری تاریخ   aghelich@gmail.com 
26 سید ناصر موسوی دکتری تاریخ  snmusavi962@gmail.com
27 سید قاسم موسوی رزاقی دکتری تاریخ razzaghi@isca.ac.ir
28 محمد سعید  نجاتی دکتری تاریخ nejati13@gmail.com