اصول اخلاقی انتشار مقاله

تمامی مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرایند داوری، از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد. در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری اقدامات لازم انجام خواهد شد.