اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خانم دکترزهره برقعی

فلسفه تطبیقی مدیر جامعه الزهرا س

fpesjz.ac.ir

سردبیر

آقای دکتر سید ناصر موسوی

دکتری تاریخ اسلام، مدرس جامعه الزهرا(سلام الله علیها)

snmusavi962gmail.com

اعضای هیات تحریریه

خانم دکتر فاطمه جان احمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

f.janahmadimodares.ac.ir

آقای دکتر محسن رنجبر

دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره)

ranjbariki.ac.ir

خانم دکتر زهرا روح اللهی امیری

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

z.rooholahiamiriyahoo.com

خانم دکتر صدیقه شاکری حسین آباد

مدیر گروه تاریخ جامعه الزهراء(سلام الله علیها)

hoseinabadgmail.com

خانم دکتر ناهید طیبی

مدرس جامعه الزهراء(سلام الله علیها)

tayyebi110yahoo.com

آقای دکتر سید حسین فلاح زاده

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

hossain270gmail.com

آقای دکتر حسین حسینیان مقدم

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

moghadamrihu.ac.ir

دبیر تخصصی

خانم نجمه صالحی

دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)

na.salehi1981gmail.com

مدیر داخلی

خانم زهرا حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه باقر العلوم (علیه السلام)

zheydari.64gmail.com